SmartWEB > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  1. Všechny služby poskytované dodavatelem mohou být využívány pouze v souladu s platnými zákony ČR. Objednatel se zavazuje že na svém virtuálním serveru nebude prezentovat, uchovávat ani umísťovat odkazy na materiály jejichž obsah by byl v rozporu s platnými zákony ČR a dobrými mravy. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za případné porušení tohoto ustanovení.

  2. Objednatel se zavazuje předložit veškeré zákaznické scripty a aplikace běžící na serveru před jejich instalací dodavateli k bezpečnostnímu posouzení a schválení.

  3. Objednatel není oprávněn poskytnout přístupové kódy na server třetím osobám nebo osobě.

  4. Objednatel není oprávněn prostřednictvím serveru poskytovatele nebo jiným způsobem využívat služeb pro činnost rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv nebo hromadných obchodních sdělení.

  5. Objednatel se zavazuje platit měsíční poplatky za poskytované služby ve stanoveném termínu. Poplatky jsou splatné ve stanovených splátkách (čtvrtletně, pololetně, ročně) na základě faktury vystavené dodavatelem. Cena se řídí podle platného ceníku služeb. Cena je stanovena bez DPH.

  6. Případné prodlení s úhradou poplatků je důvodem pro přerušení poskytování objednaných služeb.

  7. Dodavatel se zavazuje zajistit nepřetržitý 24 hodinový provoz virtuálního serveru objednatele, tj. zajistit přístup účastníků sítě Internet na www stránky objednatele, dále zajistit provoz e-mailových schránek dle objednaného programu či služeb, a to ode dne zaplacení první faktury vystavené dodavatelem.

  8. Dodavatel si vyhrazuje právo krátkodobého přerušení provozu serverů např. z důvodu havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle objednávky objednatele.

  9. Dodavatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování objednaných služeb zaviněné třetími osobami či zásahem vyšší moci (válka, požár, zemětřesení atd.), případně poruchou na zařízeních ostatních dodavatelů (výpadek elektřiny, výpadek jiných serverů atd.) pokud prokazatelně nebyl schopen těmto skutečnostem zabránit nebo předejít. Dodavatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk odběratele v souvislosti s přerušením poskytování služeb.

  10. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami.
HOME | WebMail | Whois | Kontakty